نشست تخصصی کارشناسان و سرگروه های آموزشی استان ،نواحی و مناطق با معاونت تربیت بدنی و سلامت

درخواست حذف این مطلب

نشست تخصصی کارشناسان تربیت بدنی و سرگروه های آموزشی استان ،نواحی و مناطق با حضور معاونت تربیت بدنی و سلامت جناب آقای قاسم پور